Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με προσοχή

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ' όψη την προστασία του απορρήτου σας και θέλουμε να αισθάνεστε ασφαλής κατά την επίσκεψή σας.

 • Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 13/14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

  Ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων:

  EOS MATRIX GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
  Λεωφόρος Βουλιαγμένης 272 Α και Αϊδινίου 4Α 
  17343 Άγιος Δημήτριος
  Αθήνα
  Ελλάδα

  Τηλ: +30 210 9792-900  
  Φαξ: +30 210 9766-063
   
  Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση ή μέσω e-mail: dpo@eos-matrix.com

  Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας:

  Τα προσωπικά σας δεδομένα, τυγχάνουν επεξεργασίας:

  α) για το σκοπό διαχείρισης και είσπραξης οφειλων σας, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδ. στ. του ΓΚΠΔ(έννομα συμφερόντα της ΕΟS MATRIX ή τρίτων), περιλαμβανομένου του ελέγχου και της επιλογής των κατάλληλων, σύμφωνα με τα δεδομένα, μέτρων είσπραξης,
  β) για συμμόρφωση με νομικές και εποπτικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδ. γ του ΓΚΠΔ,  οι οποίες απορρέουν από τον Ν.4354/2015 και την υπ’ αριθμόν 118/19.05.2017 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύουν.

  Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και  πηγή προέλευσης:

  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οφειλετών, συνοφειλετών και εγγυητών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων ταυτοποίησης και  επικοινωνίας των εν λόγω προσώπων, καθώς  και στοιχεία  οφειλών και σύμβασεων, απο όπου απορρέουν οι εν λογω οφειλές, διαβιβάστηκαν στο Διαχειριστή «EOS MATRIX GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» απο : 

  i) τον  φορέα που ανέθεσε στoν Διαχειριστή, τη διαχείριση της οφειλής σας, όπως η EOS Finance Gmbh και η EOS Securisation Gmbh,
  ii) απευθείας από εσάς,
  iii) δημόσια προσβάσιμες πηγές (ενδεικτικά, τηλεφωνικούς καταλόγους δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία κ.λπ.),
  iv) από τα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρεί η εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (διεύθυνση έδρας: οδός Αλαμάνας 2, 151 25 Μαρούσι, τηλ. επικοινωνίας:210 3676700, ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της:  www.tiresias.gr) και
  v) δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους.

  Αποδέκτες:

  Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι: Δικαστικές και αρμόδιες Δημόσιες Αρχές (όπως Υποθηκοφυλακεία, Μητρώο Ενημέρωσης Οφειλετών, Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κ.α.), Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές, Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών και η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

  Χρονικό διάστημα αποθήκευσης:

  Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για το σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν. Μετά την είσπραξη της οφειλής θα διατηρηθούν για πέντε χρόνια στα αρχεία της εταιρείας μας, εκτός αν ύστερα από αίτημα ή απόφαση των αρμοδίων Αρχών απαιτηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή σύντρεχει περίπτωση περαιτέρω διακράτησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες περίοδους διατήρησης των δεδομένων, κατα την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του ν.4624/2019.

  Δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

  Επισημαίνεται ότι τα υποκείμενα των δεδομένων, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προυποθέσεις, μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα τους, σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως και 22 του ΓΚΠΔ και τις σχετικές διατάξεις του ν.4624/2019, όπως του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων, απευθυνόμενοι στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Διαχειριστή: «EOS MATRIX GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ»  στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) : dpo@eos-matrix.com. Επισημαίνεται ότι έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ  να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, υποβάλλοντας οιοδήποτε αίτημα ή καταγγελία, αφορά την επεξεργασία  των προσωπικών σας δεδομένων. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων βρίσκεται στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ.1-3. Περαιτέρω μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr), στην οποία θα ανεύρετε αναλυτικές πληροφορίες. 

 • Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 13/14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

  Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων:
  EOS Finance GmbH
  Steindamm 71
  20099 Hamburg
  Germany

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση ή μέσω e-mail: group-privacy@eos-solutions.com

  Σκοποί και Νομική Βάση της Επεξεργασίας:

  Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό της διαχείρισης χρεών, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφο 1, εδ. στ. του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφερον μας συνίσταται στην αγορά απαιτήσεων, την διαχείριση τους και στην ανάθεση της είσπραξης των εν λόγω απαιτήσεων σε εταιρείες διαχείρισης. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία, για το σκόπό συμμόρφωσης με ισχύουσες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, π.χ. της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφο 1, εδ. γ του ΓΚΠΔ.

  Κατηγορίες Δεδομένων και Πηγές Δεδομένων:

  Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων: Κύρια δεδομένα, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα συμβάσεων, δεδομένα απαιτήσεων, δεδομένα πληρωμών κατα περίπτωση. Τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάστηκαν σε εμας απο τον αρχικό πιστωτή ή απο εναν απο τους αποδέκτες που αναφέρονται παρακάτω.

  Αποδέκτες:

  Στο πλαίσιο της διαδικασίας είσπραξης, διαβιβάσαμε ή/και θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας, εάν είναι αναγκαίο, στις εξής κατηγορίες αποδεκτών: εταιρείες παροχής πιστώσεων, πάροχοι υπηρεσιών, τρίτοι οφειλέτες, δικαστήρια, δικαστικοί επιμελητές, δικηγόροι, εταιρίες διαχείρισης οφειλών.

  Διάρκεια Αποθήκευσης:

  Μετά την πλήρη εξόφληση της εκκρεμούσας απαίτησης ή τον τερματισμό της διαδικασίας είσπραξης, θα ελέγξουμε μετά από τρία έτη το εάν εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας, τουλάχιστον εν μέρει, για παράδειγμα λόγω περιόδων νομικής διακράτησης.

  Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων:

  Εάν πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα βάσει των Άρθρων 15 έως 22 του ΓΚΠΔ: δικαίωμα πληροφόρησης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων.

  Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, βάσει του Άρθρου 6 (1) στ του ΓΚΠΔ.

  Δικαίωμα κατάθεσης καταγγελίας στην εποπτική αρχή:

  Σύμφωνα με το Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Αυτό μπορείτε να το πράξετε στα γραφεία της εν λόγω Αρχής στον τόπο της κατοικίας σας. Η Εποπτική Αρχή που είναι υπεύθυνη για την εταιρεία μας είναι: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg, Γερμανία.

 • Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 13/14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

  Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων:
  EOS Securisation GmbH
  Steindamm 71
  20099 Hamburg
  Germany

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση ή μέσω e-mail: group-privacy@eos-solutions.com.

  Σκοποί και Νομική Βάση της Επεξεργασίας:

  Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό της διαχείρισης χρεών, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφο 1, εδ. στ. του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφερον μας συνίσταται στην αγορά απαιτήσεων, την διαχείριση τους και στην ανάθεση της είσπραξης των εν λόγω απαιτήσεων σε εταιρείες διαχείρισης. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία, για το σκόπό συμμόρφωσης με ισχύουσες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, π.χ. της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφο 1, εδ. γ του ΓΚΠΔ

  Κατηγορίες Δεδομένων και Πηγές Δεδομένων:

  Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων: Κύρια δεδομένα, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα συμβάσεων, δεδομένα απαιτήσεων, δεδομένα πληρωμών κατα περίπτωση. Τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάστηκαν σε εμας απο τον αρχικό πιστωτή ή απο εναν απο τους αποδέκτες που αναφέρονται παρακάτω.

  Αποδέκτες:

  Στο πλαίσιο της διαδικασίας είσπραξης, διαβιβάσαμε ή/και θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας, εάν είναι αναγκαίο, στις εξής κατηγορίες αποδεκτών: εταιρείες παροχής πιστώσεων, πάροχοι υπηρεσιών, τρίτοι οφειλέτες, δικαστήρια, δικαστικοί επιμελητές, δικηγόροι, εταιρίες διαχείρισης οφειλών.

  Διάρκεια Αποθήκευσης:

  Μετά την πλήρη εξόφληση της εκκρεμούσας απαίτησης ή τον τερματισμό της διαδικασίας είσπραξης, θα ελέγξουμε μετά από τρία έτη το εάν εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας, τουλάχιστον εν μέρει, για παράδειγμα λόγω περιόδων νομικής διακράτησης.

  Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων:

  Εάν πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα βάσει των Άρθρων 15 έως 22 του ΓΚΠΔ: δικαίωμα πληροφόρησης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων.

  Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, βάσει του Άρθρου 6 (1) στ του ΓΚΠΔ.

  Δικαίωμα κατάθεσης καταγγελίας στην εποπτική αρχή:

  Σύμφωνα με το Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Αυτό μπορείτε να το πράξετε στα γραφεία της εν λόγω Αρχής στον τόπο της κατοικίας σας. Η Εποπτική Αρχή που είναι υπεύθυνη για την εταιρεία μας είναι: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg, Γερμανία.

 • Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το ενδιαφέρον σας στην εταιρεία μας και για το ότι έχετε υποβάλει αίτηση ή υποβάλλετε αίτηση για μια θέση στην εταιρεία μας. Προσδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς που ισχύουν από τις 25 Μαΐου 2018, δηλαδή τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Παρακάτω θα θέλαμε να σας παράσχουμε πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σε σχέση με την αίτησή σας.

  Αρμόδιος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

  Αρμόδιος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η εταιρεία 
  EOS Matrix Α.Ε. 
  Λεωφόρος Βουλιαγμένης 270Α
  17343 Άγιος Δημήτριος
  Αθήνα
  Ελλάδα

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, λεπτομέρειες σχετικά με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, καθώς και τις περαιτέρω δυνατότητες επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στο αποτύπωμά μας στην ιστοσελίδα μας: https://gr.eos-solutions.com/privacy-policy.html

  Πληροφορίες σχετικά με το σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων και τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία

  Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας έχετε στείλει σε σχέση με την αίτησή σας για να ελέγξουμε την καταλληλόλητά σας για τη θέση (ή άλλες κενές θέσεις στην εταιρεία μας, εάν είναι απαραίτητο - εάν η συγκατάθεσή σας απαιτείται από το νόμο, την λαμβάνουμε εκ των προτέρων) και για να προβούμε στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. 

  Εάν περαιτέρω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά για αυτό.

  1. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

  Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στην παρούσα διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι κυρίως το άρθρο 6 (1) β του ΓΚΠΔ, όπως τροποποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2018. Στη συνέχεια επιτρέπεται η επεξεργασία των δεδομένων που απαιτούνται σε σχέση με την απόφαση σύναψης συμβατικής σχέσης.

  Εάν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για τη νομική δίωξη ποινικών πράξεων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, τα δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει των απαιτήσεων του Άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, ιδίως για την εκπλήρωση έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ. του ΓΚΠΔ. Το συμφέρον μας στη συνέχεια έγκειται στη διεκδίκηση ή την άμυνα έναντι αξιώσεων.

  2. Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων 

  Τα στοιχεία των αιτούντων καθίστανται ανώνυμα σε περίπτωση απόρριψης μετά από ένα έτος.

  Σε περίπτωση που έχετε συμφωνήσει για την περαιτέρω αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων σας, θα προσθέσουμε τα δεδομένα σας στην ομάδα των αιτούντων. Εκεί τα δεδομένα διαγράφονται μετά από δύο χρόνια.

  Εάν έχετε γίνει δεκτός για μια θέση κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα δεδομένα από την επεξεργασία δεδομένων αιτούντων μεταφέρονται στο σύστημα πληροφοριών του προσωπικού μας.

  3. Πληροφορίες για τους αποδέκτες των δεδομένων

  Τα στοιχεία της αίτησής σας εξετάζονται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μετά την παραλαβή της αίτησής σας. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις διαβιβάζονται εσωτερικά στους υπεύθυνους των τμημάτων για την αντίστοιχη ανοιχτή θέση. Εάν απαιτείται συγκατάθεση από το νόμο και την έχουμε λάβει, τα έγγραφα της αίτησης μπορούν επίσης να διαβιβάζονται σε άλλα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα από άλλα τμήματα. Στην εταιρεία, μόνο τα άτομα που χρειάζονται τα δεδομένα σας για το σωστό χειρισμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεών μας έχουν πρόσβαση σε αυτά. Στο πλαίσιο της συντήρησης και της εξυπηρέτησης του συστήματος, τα άτομα που τους έχει ανατεθεί ενδέχεται να γνωρίζουν τα δεδομένα σας. Τα αντίστοιχα πρόσωπα ή πάροχοι υπηρεσιών, κατά περίπτωση, υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο των δεδομένων.

  Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε κέντρα δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή θα γίνεται μόνο εάν η τρίτη χώρα έχει ένα επιβεβαιωμένο επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εάν είναι διαθέσιμες άλλες κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων (ιδίως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ ή δεσμευτικοί εσωτερικοί κανονισμοί προστασίας δεδομένων της εταιρείας).

  4. Τα δικαιώματά σας ως «υποκείμενο δεδομένων»

  Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση αίτησης για πληροφορίες που δεν έχει γίνει γραπτώς, ενδέχεται να απαιτήσουμε από εσάς αποδεικτικά στοιχεία ότι είστε το πρόσωπο που ισχυρίζεστε ότι είστε. 

  Εάν προβλέπεται από το νόμο, έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ή να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία.

  Επιπλέον, έχετε δικαίωμα εναντίωσης κατά της επεξεργασίας στο πλαίσιο νομικών απαιτήσεων. Το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.

  Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην  ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@eos-matrix.com

  5. Δικαίωμα καταγγελίας

  Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

1. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας οργανισμού υπεύθυνου για την επεξεργασία («υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων») και υπεύθυνου προστασίας δεδομένων εταιρείας

Η πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων από την:

EOS Matrix A.E.
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 270A
17343 Άγιος Δημήτριος
Αθήνα
Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 9792-900
Φαξ: +30 210 9766-063

Διευθύνων Σύμβουλος
Αντώνης Μπάγιας

Αριθμός Μητρώου :1 /19-05-2010

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας EOS Matrix A.E. στην ανωτέρω διεύθυνση (παρακαλούμε συμπεριλάβετε την λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ: EOS Matrix A.E. – gr.eos-solutions.com) ή μέσω email στο κάτωθι: dpo@eos-matrix.com  

2. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται στη συλλογή προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα μας και την ακόλουθη επεξεργασία αυτών των δεδομένων από εμάς.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περαιτέρω εξυπηρετεί στην πληροφόρηση του κοινού όπως ορίζεται από τα Άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) για την επεξεργασία δεδομένων εκτός του πεδίου εφαρμογής της συλλογής τους μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Όσον αφορά τα ανωτέρω, θα σας παρέχουμε ξεχωριστές πολιτικές για συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων, βάσει κάθε φορά της συγκεκριμένης περίπτωσης.

3. Πολιτικές Απορρήτου των άλλων εταιρειών του EOS Group

H πολιτική απορρήτου δεν εφαρμόζεται στα δεδομένα που επεξεργάστηκαν άλλες εταιρείες του Ομίλου EOS. Αυτό ισχύει επίσης αν αυτές οι άλλες εταιρείες του Ομίλου EOS, συμπεριλαμβανομένων των επαφών τους, κατονομάζονται στην ιστοσελίδα μας και/ή αν οι υπηρεσίες τους είναι εμφανείς στην ιστοσελίδα μας.

Οι άλλες εταιρείες του Ομίλου EOS θα σας παρέχουν ξεχωριστές πολιτικές για συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων, βάσει κάθε φορά της συγκεκριμένης περίπτωσης.

4. Συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, φύση και σκοπός της επεξεργασίας τους

a.    Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα

Όταν ανακτάτε την ιστοσελίδα μας eos-globalcollection.com το πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή σας στέλνει αυτόματα πληροφορίες στον εξυπηρετητή της ιστοσελίδας μας. Η πληροφορία αυτή αποθηκεύεται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής. Οι ακόλουθες πληροφορίες συλλέγονται χωρίς την παρέμβαση σας και αποθηκεύονται έως διαγράφονται αυτόματα μετά από 3 ημέρες:

 • διεύθυνση IP υπολογιστή ανάκτησης,
 • ημερομηνία και ώρα πρόσβασης,
 • όνομα και URL ανακτημένου αρχείου,
 • ιστοσελίδα από την οποία έγινε η πρόσβαση (παραπέμπουσα URL),
 • ιστοσελίδα που ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα μας,
 • το πρόγραμμα περιήγησης και πιθανόν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, καθώς και το όνομα του πάροχου πρόσβασής σας.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα επεξεργάζονται από εμάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για την διασφάλιση της θεμελίωσης της απρόσκοπτης σύνδεσης στην ιστοσελίδα,
 • για την διασφάλιση της άνετης χρήσης της ιστοσελίδας μας,
 • για την ανάλυση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος, και
 • για λοιπούς διοικητικούς σκοπούς.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων τίθεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (στ) του ΓΚΠΔ. Το νόμιμο ενδιαφέρον μας συνάγεται από την σκοποθεσία συλλογής δεδομένων, όπως καταγράφεται ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε τα συλλεχθέντα δεδομένα με σκοπό να εξάγουμε συμπεράσματα για το πρόσωπό σας.

Περαιτέρω χρησιμοποιούμε cookies και υπηρεσίες ανάλυσης, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Αναλυτικότερες πληροφορίες για αυτό μπορείτε να βρείτε στα μέρη 4 και 5 της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

b.     Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία μέσω της(των) παρεχόμενης(ων) διεύθυνση (διευθύνσεων) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα προσωπικά δεδομένα που μεταδίδονται μέσω email αποθηκεύονται. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων για τους σκοπούς της επικοινωνίας τίθεται από το Άρθρο 6, παράγραφος 1 (στ) του ΓΚΠΔ. Αν επικοινωνήσετε με σκοπό την σύναψη σύμβασης, επιπλέον νομική βάση αποτελεί το Άρθρο 6, παράγραφος 1 (β) του ΓΚΠΔ.

Διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αφού επεξεργαστούμε το ζήτημά σας, στον βαθμό που δεν δεσμευόμαστε ή δεν δικαιούμαστε νομικά να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω.

5. Διαβίβαση δεδομένων

Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε άλλες εταιρείες του Ομίλου EOS ή σε τρίτους (παραλήπτες), αν:

 • μας έχετε δώσει την ρητή συναίνεσή σας για έναν ή περισσότερους σκοπούς, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (α) του ΓΚΠΔ,
 • γνωστοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (στ) του ΓΚΠΔ, είναι απαραίτητη για την διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων και δεν υπάρχει λόγος να υποθέτουμε πως έχετε πρωτεύον συμφέρον άξιο προστασίας για την μη γνωστοποίηση των δεδομένων σας,
 • στην περίπτωση που υπάρχει νόμιμη υποχρέωση για την γνωστοποίηση, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (γ) του ΓΚΠΔ και
 • είναι νομικά αποδεκτό και αναγκαίο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (β) του ΓΚΠΔ.
 • έχουμε επεξεργαστεί εκ μέρους σας τα δεδομένα, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.

Δεν τίθεται ζήτημα διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε πρόσωπα άλλα από αυτά που καταγράφονται ανωτέρω.

6. Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης σας και αποθηκεύονται στη συσκευή σας (φορητός υπολογιστής, ταμπλέτα, έξυπνο κινητό ή παρόμοιο) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν βλάπτουν την συσκευή σας και δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους ή άλλα κακόβουλα λογισμικά.

Δεδομένα που έχουν προκύψει από τον συνδυασμό με την συγκεκριμένη συσκευή, αποθηκεύονται στο cookie. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως μέσω αυτού μπορούμε αμέσως να πληροφορηθούμε την ταυτότητά σας.

Καταρχάς, η χρήση cookies εξυπηρετεί στο να κάνει πιο ευχάριστες τις προσφορές μας σε εσάς. Για αυτόν τον σκοπό, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies συνεδρίας για να ανιχνεύσουμε αν έχετε ήδη επισκεφτεί μεμονωμένες σελίδες στον ιστότοπό μας. Διαγράφονται αυτόματα όταν εξέρχεστε από την ιστοσελίδα μας.

Επίσης χρησιμοποιούμε προσωρινά cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για να βελτιώσουν την χρηστικότητα. Αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ξανά για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, αυτόματα σας αναγνωρίζουμε ως επαναλαμβανόμενο επισκέπτη και οι εισαγωγές ή οι ρυθμίσεις που κάνατε πρωτύτερα αναγνωρίζονται αυτόματα, ώστε να μη χρειαστεί να τις ξανακάνετε.

Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέγουμε στατιστικές για την χρήση της ιστοσελίδας μας και να τις αναλύουμε με σκοπό να βελτιστοποιήσουμε όσα σας προσφέρουμε (βλ. μέρος 7). Με αυτά τα cookies μπορούμε αυτόματα να αναγνωρίσουμε αν είστε επαναλαμβανόμενος επισκέπτης, όταν θα επισκεφτείτε ξανά την ιστοσελίδα μας. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μετά την αναχώρηση από τον ιστότοπό μας την αντίστοιχη ημερομηνία ισχύος.

Τα δεδομένα που επεξεργάζονται τα cookies είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που αναφέρονται για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας, καθώς και των νόμιμων συμφερόντων τρίτων μερών, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (στ) του ΓΚΠΔ.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποτρέπει την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή σας ή να εμφανίζει ειδοποίηση πριν αποθηκευτεί ένα νέο cookie. Αν απενεργοποιήσετε εντελώς τα cookies, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες στην ιστοσελίδα μας.

7. Εργαλεία ανάλυσης

Τα μέτρα παρακολούθησης που αναφέρονται κάτωθι και χρησιμοποιήθηκαν από εμάς, διενεργούνται στη βάση του Άρθρου 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (στ) του ΓΚΠΔ. Χρησιμοποιούμε αυτά τα μέτρα παρακολούθησης για να διασφαλίσουμε πως η ιστοσελίδα μας έχει σχεδιαστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις και βελτιστοποιείται σε συνεχή βάση. Επίσης, χρησιμοποιούμε μέτρα παρακολούθησης για να συλλέγουμε στατιστικές για την χρήση της ιστοσελίδας μας και να τις αναλύουμε με σκοπό να βελτιστοποιήσουμε όσα σας προσφέρουμε. Συμφέροντα τέτοιου είδους θεωρούνται νόμιμα με την έννοια που ορίζεται από τους ανωτέρω κανονισμούς.

Οι αντίστοιχοι σκοποί επεξεργασίας δεδομένων και οι αντίστοιχες κατηγορίες δεδομένων μπορούν να βρεθούν στα μέτρα παρακολούθησης που ανταποκρίνονται σε αυτά, σε αυτό το μέρος.

Χρήση του Siteimprove Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Siteimprove Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία αναλυτικών στοιχείων που παρέχεται από την Siteimprove. Το Siteimprove Analytics χρησιμοποιεί «cookies», τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας για να βοηθήσουν την [company name(s) [EOS]] να αναλύσει τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου από τους επισκέπτες. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από τους επισκέπτες αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Siteimprove σε διακομιστές που βρίσκονται στη Δανία.

Οι διευθύνσεις IP ανωνυμοποιούνται αμετάκλητα πριν από τη διάθεση των δεδομένων στο Siteimprove Analytics ή στην οικογένεια προγραμμάτων πληροφοριών για την EOS.

Η EOS θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από τους επισκέπτες, τη σύνταξη αναφορών για τη δραστηριότητα στον ιστότοπο και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών σε αυτόν. Η Siteimprove δε θα μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη ούτε θα τις χρησιμοποιήσει για σκοπούς μάρκετινγκ ή διαφήμισης.

Αυτά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την Siteimprove σε αυτόν τον ιστότοπο:

όνομα cookie nmstat

Τύπος: Μόνιμο - λήγει μετά από 1000 ημέρες

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή της χρήσης του ιστότοπου από τους επισκέπτες. Χρησιμοποιείται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου, όπως π.χ. για το πότε επισκέφτηκε τελευταία φορά ο επισκέπτης αυτόν τον ιστότοπο. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και χρησιμοποιείται μόνο για διαδικτυακά αναλυτικά στοιχεία.

όνομα cookie siteimproveses

Τύπος: Cookie περιόδου λειτουργίας

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταγραφή της διαδοχής των σελίδων που κοιτάζει ένας επισκέπτης κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, ο επισκέπτης συναινεί με την επεξεργασία των δεδομένων που τον/την αφορούν από την Siteimprove με τον τρόπο και για τους σκοπούς που ορίζονται παραπάνω.

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Siteimprove Analytics κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Θα δημιουργηθεί ένα cookie άρνησης για την εμπόδιση της μελλοντικής συλλογής των δεδομένων σας, όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο:

8. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και YouTube

a) Shariff solution

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε κουμπιά Shariff από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing. Τα κουμπιά αποτελούν απλούς συνδέσμους HTML. Η διαδικασία που χρησιμοποιούμε είναι στα πλαίσια λειτουργίας της λύσης Shariff. Με την λύση Shariff, μία δέσμη ενεργειών ανακτά πχ. τις φορές που έχει πατηθεί το κουμπί κοινοποίησης σε μία σελίδα: για αυτό η δέσμη ενεργειών επικοινωνεί με το κοινωνικό δίκτυο μέσω των διεπαφών προγραμματισμού και ανακτά τον αριθμό. Κανένα προσωπικό σας δεδομένο δεν διαβιβάζετε κατά την διαδικασία. Δεν είναι η διεύθυνση IP σας, αλλά η διεύθυνση του εξυπηρετητή σας που μεταδίδεται μέσω Facebook, Google και Twitter. Μπορείτε να συνδεθείτε άμεσα στο Facebook, Google ή Twitter, μόνο αν επιτρέψετε αυτήν την ενέργεια. Πριν από αυτό τα κοινωνικά δίκτυα δεν μπορούν να συλλέξουν κανένα δεδομένο για εσάς. Όσο δεν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο για να κοινή χρήση περιεχομένου, παραμένετε αόρατος στα δίκτυα. Αν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο, η υποχρέωση να παρέχετε λεπτομέρειες για την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων δεν είναι πλέον στο χέρι μας, αλλά αφορά στον υπεύθυνο λειτουργίας του κοινωνικού δικτύου.

b) Βίντεο YouTube

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς βίντεο από το YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Εάν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο στον ιστότοπό μας που περιέχει ένα τέτοιο βίντεο, δημιουργείται μια άμεση σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή YouTube μετά την ενεργοποίηση του βίντεο.
Το YouTube λαμβάνει τις πληροφορίες που έχετε επισκεφτεί στον ιστότοπό μας με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο για το βίντεο, η διεύθυνση IP σας θα προωθηθεί στο YouTube. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ως πάροχος της ιστοσελίδας μας, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταφερόμενων δεδομένων ή τη χρήση τους από το YouTube. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του YouTube (https://www.youtube.com/)

9. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα:

 • Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ να ζητάτε πληροφορίες σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε εμείς, ιδιαίτερα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, την κατηγορία προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους γνωστοποιήθηκαν ή θα γνωστοποιηθούν τα δεδομένα σας, την προγραμματισμένη διάρκεια τήρησης, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος της επεξεργασίας ή ένστασης, την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας, την προέλευση των δεδομένων σας αν δεν συλλέχθηκαν από εμάς, καθώς και την ύπαρξη αυτόματης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ και αν εφαρμόζεται, σημαντικές πληροφορίες για τις λεπτομέρειες τους.
 • Σύμφωνα με το Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, να απαιτήσετε την άμεση διόρθωση ή συμπλήρωση σε περίπτωση ανακριβών δεδομένων που αποθηκεύσαμε για εσάς.
 • Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, να απαιτήσετε την διαγραφή προσωπικών δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί από εμάς για εσάς, στο βαθμό που η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νόμιμων αξιώσεων.
 • Σύμφωνα με το Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασία των δεδομένων σας, στην περίπτωση που η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται από εσάς και η επεξεργασία είναι παράνομη, ή απορρίπτετε την διαγραφή τους και εμείς δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για την διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νόμιμων δικαιωμάτων, ή στην περίπτωση που έχετε υποβάλει ένσταση στην επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 21 ΓΚΠΔ.
 • Σύμφωνα με το Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ, να απαιτήσετε την παραλαβή ενός δομημένου, κοινώς χρησιμοποιούμενου και αναγνώσιμου από μηχανήματα μορφότυπο των προσωπικών σας δεδομένων που παρείχατε σε εμάς ή έχετε διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Σύμφωνα με το Άρθρο 7, παράγραφος 3, του ΓΚΠΔ, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή που μας παρείχατε ανά πάσα στιγμή. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε την επεξεργασία δεδομένων, πάνω στην οποία βασίζεται μελλοντικά αυτή η συναίνεση και
 • σύμφωνα με το Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Συνήθως μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή στον συνήθη τόπο κατοικίας σας, στον τόπο εργασίας σας ή στα κεντρικά σας γραφεία.

10. Δικαίωμα ένστασης

Αν τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται στη βάση νόμιμων συμφερόντων, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (στ) του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στον βαθμό που συντρέχουν λόγοι για αυτό που προκύπτουν από μία συγκεκριμένη κατάσταση ή σχετίζονται με την απευθείας εμπορική προώθηση. Στην τελευταία περίπτωση έχετε γενικό δικαίωμα ένστασης, που εφαρμόζεται από εμάς χωρίς να χρειαστεί δήλωση συγκεκριμένης κατάστασης.

Αν θέλετε να κάνετε χρήση του δικαιώματός σας για απόσυρση ή απόρριψη, πρέπει απλά να στείλετε ένα email στο κάτωθι: s.bovermann@eos-solutions.com.

11. Ασφάλεια δεδομένων

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε την διαδεδομένη μέθοδο SSL (secure socket layer), σε συνδυασμό με τα υψηλότερα επίπεδα κρυπτογράφησης που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Γενικώς η κρυπτογράφηση αυτή είναι στα 256-bit. Αν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση 256-bit, επιλέγουμε να το μειώσουμε στα 128-bit v3 technology. Μπορείτε να αναγνωρίσετε πώς μία μεμονωμένη ιστοσελίδα στην παρουσία μας στο διαδίκτυο μεταδίδεται σε κρυπτογραφημένη μορφή από το εικονίδιο κλειστού κλειδιού ή κλειδαριάς στο κάτω μέρος της γραμμής κατάστασης του περιηγητή σας.

Λαμβάνουμε επίσης τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να προστατέψουμε τα δεδομένα σας από την κατά λάθος ή δόλια χειραγώγηση, την μερική ή απόλυτη απώλεια, καταστροφή ή μη εγκεκριμένη πρόσβασης από τρίτους. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

12. Επικαιροποίηση και τροποποίηση της πολιτικής απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου είναι αυτή την στιγμή σε ισχύ και ανανεώθηκε τελευταία φορά τον Μάιο του 2018.

Ενδεχομένως να είναι αναγκαίο να αλλάξει η πολιτική απορρήτου, εξαιτίας βελτιώσεων και των προσφορών στην ιστοσελίδα μας ή εξαιτίας της αλλαγής του νομικού πλαισίου ή των απαιτήσεων των αρχών. Η παρούσα πολιτική απορρήτου μπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα μας στο https://gr.eos-solutions.com και να τυπωθεί ανά πάσα στιγμή.