Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με προσοχή

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ' όψη την προστασία του απορρήτου σας και θέλουμε να αισθάνεστε ασφαλής κατά την επίσκεψή σας.

1. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας και Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η εταιρεία «EOS MATRIX Ανώνυμη Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις», με διακριτικό τίτλο «EOS MATRIX Α.Ε.», Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού αριθ. 328-330, Καλλιθέα,, Τ.Κ. 17673 Αρ. ΓΕΜΗ 121996001000, τηλ: 2109792900, fax: 2109766063
e-mail: info@eos-greece.com

Διευθύνων Σύμβουλος
Αντώνης Μεσσάδος

Αριθμός Μητρώου: 1/19-05-2010

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας EOS Matrix A.E. στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση (παρακαλούμε συμπεριλάβετε την λέξη «υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων») ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@eos-greece.com  

2. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική απορρήτου αφορά κυρίως την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις για τις οποίες γίνεται ιδιαίτερη αναφορά. Εφόσον η επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας ή το αίτημά σας αφορά άλλες εταιρείες του EOS Group, ενδεχομένως θα χρειαστεί να διαβιβάσουμε δεδομένα σας στις άλλες εταιρείες του Ομίλου ΕΟS (βλ. κατωτέρω υπό 6).

3. Πολιτικές Απορρήτου των άλλων εταιρειών του EOS Group

Μπορείτε να δείτε τις Πολιτικές Προστασίας προσωπικών δεδομένων των λοιπών εταιρειών του EOS Group στους παρακάτω συνδέσμους:
Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 13/14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων:

EOS MATRIX GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» με διακριτικό τίτλο «EOS MATRIX GREECE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,
Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού αριθ. 328-330, Καλλιθέα,, Τ.Κ. 17673 Αρ. ΓΕΜΗ 143618701000, νομίμως αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση υπ’αριθμ. 304/2/15-3-2019 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 1040/28-3-2019 – Τεύχος 2)

Τηλ: +30 210 9792-900  
Φαξ: +30 210 9766-063
e-mail: info@eos-greece.com

Διευθύνων Σύμβουλος
Αντώνης Μεσσάδος

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση, υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@eos-greece.com

Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Η ΕOS MATRIX GREECE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα φυσικών προσώπων (οφειλετών, συνοφειλετών, εγγυητών, συνδεδεμένων προσώπων όπως μέλη οικογένειας, νόμιμων αντιπροσώπων, αντικλήτων υπαλλήλων, πραγματικών δικαιούχων κλπ.) οι οφειλές των οποίων περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια απαιτήσεων που εκάστοτε διαχειρίζεται σύμφωνα με το ν. 4354/2015, κατόπιν ανάθεσής τους σε αυτήν από τον φορέα/εταιρεία απόκτησης απαιτήσεων ή ειδικού σκοπού όπως η EOS Finance Gmbh και η EOS Securisation Gmbh. Τόσο η EOS MATRIX GREECE Διαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε. όσο και οι φορείς που ανέθεσαν τη διαχείριση των απαιτήσεων έχουν την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και  πηγή προέλευσης:

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οφειλετών, συνοφειλετών και εγγυητών, εκπροσώπων και πραγματικών δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων ταυτοποίησης και  επικοινωνίας των εν λόγω προσώπων, καθώς και στοιχεία  οφειλών και συμβάσεων από όπου απορρέουν οι εν λόγω οφειλές καθώς και τηλεφωνικές καταγραφές, διαβιβάστηκαν στο Διαχειριστή «EOS MATRIX GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» από : 

i) τον  φορέα που ανέθεσε στην EOS MATRIX GREECE τη διαχείριση της οφειλής σας, όπως η EOS Finance Gmbh και η EOS Securisation Gmbh,
ii) απευθείας από εσάς,
iii) δημόσια προσβάσιμες πηγές (ενδεικτικά, τηλεφωνικούς καταλόγους, δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία κ.λπ.),
iv) από τα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρεί η εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (διεύθυνση έδρας: οδός Αλαμάνας 2, 151 25 Μαρούσι, τηλ. επικοινωνίας:210 3676700, ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της:  www.tiresias.gr) και
v) δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους.

Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας:

Τα προσωπικά σας δεδομένα, τυγχάνουν επεξεργασίας:

α) για το σκοπό διαχείρισης και είσπραξης των οφειλών σας και την υποστήριξη των εννόμων συμφερόντων της EOS MATRIX και τρίτων, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1 στ’ του ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένου του ελέγχου και της επιλογής των κατάλληλων, σύμφωνα με τα εκάστοτε δεδομένα, μέτρων είσπραξης,

β) για το σκοπό της επαναχρηματοδότησης του δανείου σας καθώς και την κατάρτιση με εσάς, την εκτέλεση και τη λειτουργία σύμβασης με αντικείμενο τη γενικότερη ρύθμιση της οφειλής και των λοιπών υποχρεώσεών σας, σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 β΄ του ΓΚΠΔ.
γ) για συμμόρφωση με νομικές και εποπτικές υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από τον Ν.4354/2015 και την υπ’ αριθμόν 118/19.05.2017 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1 γ΄ του ΓΚΠΔ

Αποδέκτες των δεδομένων σας:

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι: Δικαστικές και αρμόδιες Δημόσιες Αρχές (όπως Υποθηκοφυλακεία, Μητρώο Ενημέρωσης Οφειλετών, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.ά.), Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές, Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών και η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

Χρονικό διάστημα διατήρησης:

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για το σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν ή συλλέχθηκαν από την εταιρεία μας. Μετά την είσπραξη της οφειλής θα διατηρηθούν για πέντε ακόμα χρόνια στα αρχεία της εταιρείας μας, εκτός αν απαιτηθεί η διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ύστερα από αίτημα ή απόφαση των αρμοδίων αρχών, ή επειδή συντρέχει περίπτωση περαιτέρω διακράτησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες περιόδους διατήρησης των δεδομένων, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του ν.4624/2019.

Δικαιώματα των υποκειμένων, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

Επισημαίνεται ότι τα υποκείμενα των δεδομένων, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα τους, σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως και 22 του ΓΚΠΔ και τις σχετικές διατάξεις του ν.4624/2019, όπως του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων και αντίρρησης στην επεξεργασία, απευθυνόμενοι στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Διαχειριστή: «EOS MATRIX GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ»  στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση (υπ’ όψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) : dpo@eos-greece.com. Επισημαίνεται ότι έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ  να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, υποβάλλοντας οιοδήποτε αίτημα ή καταγγελία, αφορά την επεξεργασία  των προσωπικών σας δεδομένων. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων βρίσκεται στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ.1-3. Περαιτέρω μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr), στην οποία θα ανεύρετε αναλυτικές πληροφορίες. 

Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 13/14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων:
EOS Finance GmbH
Steindamm 71
20099 Hamburg
Germany

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση (υπ’όψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων) ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: group-privacy@eos-solutions.com

Σκοποί και Νομική Βάση της Επεξεργασίας:

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό της διαχείρισης χρεών, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1 στ΄. του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην αγορά απαιτήσεων, την διαχείριση τους και στην ανάθεση της είσπραξης των εν λόγω απαιτήσεων σε εταιρείες διαχείρισης. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία, για το σκοπό συμμόρφωσης με ισχύουσες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, π.χ. της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ.1 γ΄ του ΓΚΠΔ.

Κατηγορίες Δεδομένων και Πηγές Δεδομένων:

Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων: Δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, ταυτοτικά στοιχεία), δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα συμβάσεων, δεδομένα οικονομικών απαιτήσεων, δεδομένα πληρωμών κατά περίπτωση. Τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάστηκαν σε εμάς από τον αρχικό πιστωτή, δικηγόρους και εταιρείες διαχείρισης οφειλών, δημόσια προσβάσιμες πηγές (Υποθηκοφυλακεία, δημόσια μητρώα).

Αποδέκτες:

Στο πλαίσιο της διαδικασίας είσπραξης, διαβιβάσαμε ή/και θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας, εάν είναι αναγκαίο, στις εξής κατηγορίες αποδεκτών: εταιρείες παροχής πιστώσεων, παρόχους υπηρεσιών, τρίτους οφειλέτες, δικαστήρια, δικαστικούς επιμελητές, δικηγόρους, άλλες εταιρίες διαχείρισης οφειλών και ενημέρωσης οφειλετών.

Διάρκεια Διατήρησης:

Μετά την πάροδο τριών ετών από την πλήρη εξόφληση της εκκρεμούσας απαίτησης ή τον τερματισμό της διαδικασίας είσπραξης, θα ελέγξουμε εάν υφίσταται νομική υποχρέωση περαιτέρω διατήρησης των δεδομένων σας, ή μέρους αυτών, σε αντίθετη περίπτωση θα τα διαγράψουμε.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:

Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα βάσει των Άρθρων 15 έως 22 του ΓΚΠΔ: δικαίωμα πληροφόρησης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, και φορητότητας των δεδομένων.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, εφόσον αυτή βασίζεται στο έννομο συμφέρον το δικό μας ή τρίτων, Άρθρο 6 παρ. 1 στ΄ του ΓΚΠΔ.

Τέλος, σύμφωνα με το Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, ακόμα και στην Αρχή που βρίσκεται στον τόπο της κατοικίας σας. Η Εποπτική Αρχή που είναι υπεύθυνη για την εταιρεία μας είναι: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg, Γερμανία.

Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 13/14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων:

EOS Securisation GmbH
Steindamm 71
20099 Hamburg
Germany

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση (υπ’όψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων) ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: group-privacy@eos-solutions.com

Σκοποί και Νομική Βάση της Επεξεργασίας:

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό της διαχείρισης χρεών, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1 στ΄. του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην αγορά απαιτήσεων, την διαχείριση τους και στην ανάθεση της είσπραξης των εν λόγω απαιτήσεων σε εταιρείες διαχείρισης. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία, για το σκοπό συμμόρφωσης με ισχύουσες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, π.χ. της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ.1 γ΄ του ΓΚΠΔ.

Κατηγορίες Δεδομένων και Πηγές Δεδομένων:

Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων: Δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, ταυτοτικά στοιχεία), δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα συμβάσεων, δεδομένα οικονομικών απαιτήσεων, δεδομένα πληρωμών κατά περίπτωση. Τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάστηκαν σε εμάς από τον αρχικό πιστωτή, δικηγόρους και εταιρείες διαχείρισης οφειλών, δημόσια προσβάσιμες πηγές (Υποθηκοφυλακεία, δημόσια μητρώα).

Αποδέκτες:

Στο πλαίσιο της διαδικασίας είσπραξης, διαβιβάσαμε ή/και θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας, εάν είναι αναγκαίο, στις εξής κατηγορίες αποδεκτών: εταιρείες παροχής πιστώσεων, παρόχους υπηρεσιών, τρίτους οφειλέτες, δικαστήρια, δικαστικούς επιμελητές, δικηγόρους, άλλες εταιρίες διαχείρισης οφειλών και ενημέρωσης οφειλετών.

Διάρκεια Διατήρησης:

Μετά την πάροδο τριών ετών από την πλήρη εξόφληση της εκκρεμούσας απαίτησης ή τον τερματισμό της διαδικασίας είσπραξης, θα ελέγξουμε εάν υφίσταται νομική υποχρέωση περαιτέρω διατήρησης των δεδομένων σας, ή μέρους αυτών, σε αντίθετη περίπτωση θα τα διαγράψουμε.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:

Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα βάσει των Άρθρων 15 έως 22 του ΓΚΠΔ: δικαίωμα πληροφόρησης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, και φορητότητας των δεδομένων.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, εφόσον αυτή βασίζεται στο έννομο συμφέρον το δικό μας ή τρίτων, Άρθρο 6 παρ. 1 στ΄ του ΓΚΠΔ.

Τέλος, σύμφωνα με το Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, ακόμα και στην Αρχή που βρίσκεται στον τόπο της κατοικίας σας. Η Εποπτική Αρχή που είναι υπεύθυνη για την εταιρεία μας είναι: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg, Γερμανία.

4.Βασικές Αρχές επεξεργασίας των δεδομένων σας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με νόμιμο και διαφανή τρόπο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε) και την εθνική νομοθεσία (ν.4624/2019 κλπ). Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για ρητούς, νόμιμους και καθορισμένους σκοπούς και μόνο όσα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που τα επεξεργαζόμαστε.

Διατηρούμε τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τους νόμους, τους σκοπούς και την πολιτική της εταιρείας, και φροντίζουμε να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, ασφαλή και διαθέσιμα.

5. Συλλογή προσωπικών δεδομένων, σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία τους

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας gr.eos-solutions.com ,το πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή σας στέλνει αυτόματα πληροφορίες στον εξυπηρετητή της ιστοσελίδας μας. Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται προσωρινά σε αρχεία καταγραφής (log files). Οι παρακάτω πληροφορίες συλλέγονται χωρίς την παρέμβαση σας,  αποθηκεύονται και διαγράφονται αυτόματα μετά από 3 ημέρες:

 • διεύθυνση IP υπολογιστή ή άλλης συσκευής με την οποία ανακτήσατε την ιστοσελίδα,
 • ημερομηνία και ώρα πρόσβασης,
 • όνομα και URL ανακτημένου αρχείου,
 • ιστοσελίδα από την οποία τυχόν έγινε η πρόσβαση (παραπέμπουσα URL),
 • τρίτη ιστοσελίδα την οποία ανακτήσατε από την ιστοσελίδα μας,
 • το πρόγραμμα περιήγησης και πιθανόν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασής σας.
Τα παραπάνω δεδομένα επεξεργαζόμαστε για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για την διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς σύνδεσης στην ιστοσελίδα μας,
 • για την διασφάλιση της άνετης χρήσης της ιστοσελίδας μας,
 • για την ανάλυση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος, και
 • για προστασία από κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζομένων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»)
 • για άλλους διοικητικούς σκοπούς
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι αφενός το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών μας από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ενέργειες, αφετέρου η νομική υποχρέωσή μας να παρέχουμε ένα κατά το δυνατόν πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 6 παρ. 1 στ’ και γ΄ του ΓΚΠΔ).  Τα Δεδομένα δεν θα μεταβιβασθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), εάν διαπιστωθούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

Περαιτέρω, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε cookies και συναφείς υπηρεσίες ανάλυσης. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies μπορείτε να βρείτε στην παράγραφο 7 της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

5.2. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email ή φόρμας επικοινωνίας

Στο πλαίσιο της μεταξύ μας επικοινωνίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συλλέγουμε το όνομα και το E-mail σας και όποια άλλη πληροφορία τυχόν εσείς μας παρέχετε κατά την επικοινωνία μας. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανταπόκριση στο αίτημά σας. Νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων, αποτελεί η συγκατάθεσή σας αλλά και το έννομο συμφέρον μας να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή στο άρθρο 6 παρ.1 α΄και στ΄του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της επικοινωνίας μας. Αυτό θα συμβεί εάν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι ολοκληρώθηκε η επικοινωνία, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται νόμιμοι λόγοι για την αποθήκευση των δεδομένων αυτών.

Αν επικοινωνήσετε μαζί μας με σκοπό την σύναψη σύμβασης, επιπλέον νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας αποτελεί το Άρθρο 6, παράγραφος 1 β΄ του ΓΚΠΔ.

5.3.  Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος

Όταν υποβάλετε στην Εταιρεία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω οποιωνδήποτε ιστοσελίδων τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του LinkedIn) ή ακόμα και μέσω των γραφείων μας ένα βιογραφικό σημείωμα, μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο βιογραφικό σας όπως όνομα και επώνυμο, στοιχεία εκπαίδευσης, προϋπηρεσίας, ειδικών γνώσεων, επαγγελματικών δεξιοτήτων και προτιμήσεων κλπ., καθώς και άλλα στοιχεία που εσείς θα κρίνετε σκόπιμο να μας γνωστοποιήσετε, όπως π.χ. φωτογραφία σας, με σκοπό τη διερεύνηση τη πιθανότητας πρόσληψής σας από την εταιρεία μας.

Τα δεδομένα σας διατηρούμε για τρία έτη και η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό είναι η συγκατάθεσή σας καθώς και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη σύμβασης εργασίας (άρθρο 6 παρ.1 εδ. α΄ και β΄ ΓΚΠΔ).

Τα δεδομένα του βιογραφικού και/ή της αίτησής σας εξετάζονται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας καθώς και, εσωτερικά, από τους υπεύθυνους των τμημάτων για την αντίστοιχη θέση που σας ενδιαφέρει. Με τη συγκατάθεσή σας μπορεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα του βιογραφικού σας και σε άλλες εταιρείες του Ομίλου (EOS Group).

6. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε άλλες εταιρείες του Ομίλου EOS ή σε τρίτους (παραλήπτες), αν:

 • μας έχετε δώσει την ρητή συναίνεσή σας για έναν ή περισσότερους σκοπούς, σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 α΄ του ΓΚΠΔ,
 • η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νόμιμων αξιώσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 στ΄ του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει λόγος να υποθέτουμε πως έχετε υπερέχον συμφέρον για την μη κοινοποίηση των δεδομένων σας,
 • υπάρχει νόμιμη υποχρέωση για την διαβίβαση, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1γ’  τού ΓΚΠΔ και
 • είναι αναγκαίο και νομικά αποδεκτό για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1 β΄ του ΓΚΠΔ.
 • επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων, υπεύθυνων επεξεργασίας, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του ΓΚΠΔ
Με εξαίρεση τα ανωτέρω, τα Δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και δεν θα διαδίδονται.

7. Cookies

Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, χρησιμοποιούμε cookies και συναφείς τεχνολογίες όταν αποκτάτε πρόσβαση και περιηγείστε στον ιστότοπό μας, για να κάνουμε την επίσκεψή σας όσο το δυνατόν πιο άνετη και αποτελεσματική. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που δημιουργούνται από τον ιστότοπο και αποθηκεύονται αυτόματα στο πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας (φορητός υπολογιστή, tablet, smartphone ή παρόμοιο). Τα cookies δεν βλάπτουν τη συσκευή σας και δεν περιέχουν ιούς, Trojans ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. Οι πληροφορίες που παράγονται σχετικά με τη συγκεκριμένη συσκευή αποθηκεύονται στα cookies. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι λαμβάνουμε άμεσα γνώση της ταυτότητάς σας μέσω αυτών.

Η χρήση των cookies εξυπηρετεί, αφενός, να κάνουμε τις υπηρεσίες μας πιο ευχάριστες για εσάς. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα Session Cookies (Cookies συνεδρίας) για να αναγνωρίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφτεί συγκεκριμένες σελίδες στον ιστότοπό μας. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μετά την έξοδο από τον ιστότοπό μας. Ομοίως, για να βελτιστοποιήσουμε την φιλικότητα προς το χρήστη, χρησιμοποιούμε επίσης προσωρινά cookies, τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας για μια συγκεκριμένη καθορισμένη χρονική περίοδο. Εάν επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, θα αναγνωριστεί αυτόματα ότι μας έχετε ήδη επισκεφτεί και οι καταχωρίσεις και οι ρυθμίσεις που κάνατε θα αναγνωρίζονται αυτόματα, ώστε να μην χρειάζεται να τις εισάγετε ξανά.

Τα cookies χωρίζονται στις τέσσερις κατηγορίες «Απαραίτητα», «Στατιστικά», «Άνεσης» και «Μάρκετινγκ».

Τα Απαραίτητα Cookies απαιτούνται για τη χρήση και τις βασικές λειτουργίες του ιστοτόπου μας. Επιτρέπουν λειτουργίες αυτού του ιστότοπου που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Τα Στατιστικά Cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, για τη διασφάλιση μιας σχεδίασης βασισμένης στις ανάγκες και τη συνεχή βελτιστοποίηση του ιστοτόπου μας.  Συλλέγουμε ανώνυμα δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς ανάλυσης, για παράδειγμα, για να προσδιορίσουμε την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου, τα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τις προβολές των σελίδων και τη συμπεριφορά των χρηστών και για να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και την εμπειρία χρήστη στον ιστότοπό μας.

Τα Cookies άνεσης χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της χρήσης του ιστοτόπου μας. Εάν επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, θα αναγνωριστεί αυτόματα ότι έχετε ήδη επισκεφτεί τον ιστότοπο και οι καταχωρίσεις και οι ρυθμίσεις που κάνατε θα αναγνωρίζονται αυτόματα, ώστε να μην χρειάζεται να τις εισάγετε ξανά. Για παράδειγμα, μέσω αυτών, δεν θα χρειάζεται να εισάγετε ξανά τα δεδομένα χρήστη σας, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν ήδη εισαχθεί την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπο.

Χρησιμοποιούμε Cookies μάρκετινγκ, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε περιεχόμενο ανάλογo με τα ενδιαφέροντά σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω των απαραίτητων cookies προορίζονται για τους δεδηλωμένους σκοπούς για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας καθώς και των εννόμων συμφερόντων τρίτων μερών, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1  στοιχείο στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), κυρίως για την ασφαλή λειτουργία του ιστότοπου.

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων μέσω στατιστικών cookies, cookies άνεσης και cookies μάρκετινγκ πραγματοποιούνται με τη δική σας συγκατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, για τους σκοπούς της παροχής εξατομικευμένου περιεχομένου, για στατιστικούς σκοπούς που στοχεύουν στη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και για σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορείτε να αλλάξετε/αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στις ρυθμίσεις Αλλαγή Ρυθμίσεων Cookies στο κάτω μέρος του ιστότοπου.

Διαχείριση των Cookies

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα cookies. Ωστόσο, μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε τα cookies να μην αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή να εμφανίζεται πάντα ένα μήνυμα ειδοποίησης πριν από την τοποθέτηση ενός νέου cookie. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ανάλογα με το πώς διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις cookies. Ο τρόπος διαχείρισης περιγράφεται στο μενού “Βοήθεια” κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies. Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

Opera

Ωστόσο, η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του ιστότοπού μας.

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:
Απαραίτητα

Όνομα Java Session Cookie

Πάροχος

Κάτοχος αυτού του ιστοτόπου

Σκοπός

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από τον εξυπηρετητή εφαρμογών. Είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του λογισμικού της εφαρμογής. Δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα.

Όνομα cookie

jsessionid

Διάρκεια cookie

Προσωρινό Cookie ή Cookie συνεδρίας - διαγράφεται αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Όνομα cookieconsent_status

Πάροχος

Κάτοχος αυτού του ιστοτόπου

Σκοπός

Απαραίτητο cookie για να αποθηκεύσετε ότι το ειδικό πλαίσιο για τα cookies έχει επιβεβαιωθεί.

Όνομα cookie

cookieconsent_status

Διάρκεια cookie

60 ημέρες

Άνεσης

Όνομα VISITOR

Πάροχος

Κάτοχος αυτού του ιστοτόπου

Σκοπός

Χρησιμοποιούμε αυτό το cookie για να παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο.

Όνομα cookie

VISITOR

Διάρκεια cookie

Προσωρινό Cookie ή Cookie συνεδρίας - διαγράφεται αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Όνομα NEW_Visitor

Πάροχος

Κάτοχος αυτού του ιστοτόπου

Σκοπός

Χρησιμοποιούμε αυτό το cookie για να παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο.

Όνομα cookie

new_visitor

Διάρκεια cookie

1 ημέρα

Στατιστικά

Όνομα nmstat

Πάροχος

Siteimprove GmbH

Σκοπός

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή της χρήσης του ιστότοπου από τον επισκέπτη.
Χρησιμοποιείται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου, όπως την τελευταία επίσκεψη του επισκέπτη στον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη στον ιστότοπο. Αυτό το cookie της Siteimprove Analytics περιέχει ένα τυχαία δημιουργημένο αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης όταν ένας επισκέπτης διαβάζει μια σελίδα. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και χρησιμοποιείται μόνο για τη συλλογή, αναφορά και ανάλυση δεδομένων ιστότοπου.

Όνομα cookie

nmstat

Διάρκεια cookie

Μόνιμο - λήγει μετά από 400 ημέρες

Όνομα AWSELB
Πάροχος

Siteimprove GmbH
Σκοπός

Το cookie AWSELB διασφαλίζει ότι όλες οι προβολές σελίδας για την ίδια επίσκεψη (περίοδος χρήστη) αποστέλλονται στο ίδιο τελικό σημείο. Αυτό μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε την ακολουθία των προβολών σελίδας ενός χρήστη που απαιτούνται για λειτουργίες όπως Παρακολούθηση συμπεριφοράς και διοχετεύσεις.
Όνομα cookie

AWSELB
Διάρκεια cookie

Cookie περιόδου σύνδεσης - διαγράφεται αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.
Μάρκετινγκ

Όνομα siteimproveses

Πάροχος

Siteimprove GmbH

Σκοπός

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παρακολούθηση της ακολουθίας των σελίδων που επισκέπτεται ένας επισκέπτης κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στον ιστότοπο.

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθούν πορείες του χρήστη (user journeys) και να επιτρέψουν στους επισκέπτες να βρίσκουν σχετικές πληροφορίες πιο γρήγορα.

Όνομα cookie

siteimproveses

Διάρκεια cookie

Προσωρινό Cookie ή Cookie συνεδρίας - διαγράφεται αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

8. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και YouTube

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε κουμπιά Shariff για σύνδεση με τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing. Τα κουμπιά αποτελούν απλούς συνδέσμους HTML. Εφόσον επιλέξετε να πατήσετε τα κουμπιά Shariff, μία δέσμη ενεργειών επικοινωνεί με το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο μέσω των διεπαφών προγραμματισμού και καταγράφει τον αριθμό των επισκέψεων στο δίκτυο αυτό. Κανένα προσωπικό σας δεδομένο δεν διαβιβάζεται κατά την διαδικασία αυτή. Aντί για τη διεύθυνση ΙP σας, μόνο η διεύθυνση του εξυπηρετητή μας που μεταδίδεται μέσω Facebook, Google και Twitter. Μπορείτε να συνδεθείτε άμεσα στο Facebook, Google ή Twitter, μόνο αν επιτρέψετε αυτήν την ενέργεια και πριν από αυτό τα κοινωνικά δίκτυα δεν μπορούν να συλλέξουν κανένα δεδομένο για εσάς. Όσο δεν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο για να κοινοποιήσετε περιεχόμενο, παραμένετε αόρατος στα δίκτυα. Από τη στιγμή που αποφασίσετε να κοινοποιήσετε περιεχόμενο, σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης επεξεργάζονται τα δεδομένα σας.

β) Βίντεο YouTube

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς βίντεο από το YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Εάν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο στον ιστότοπό μας που περιέχει ένα τέτοιο βίντεο, δημιουργείται μια άμεση σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή YouTube μετά την ενεργοποίηση του βίντεο.
Το YouTube λαμβάνει τις πληροφορίες που έχετε επισκεφτεί στον ιστότοπό μας με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο για το βίντεο, η διεύθυνση IP σας θα προωθηθεί στο YouTube. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ως πάροχος της ιστοσελίδας μας, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταφερόμενων δεδομένων ή τη χρήση τους από το YouTube. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του YouTube (https://www.youtube.com/)

9. Ασφάλεια δεδομένων

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή και προστατευμένα από παράνομη επεξεργασία, από τυχαία ή δόλια απώλεια και καταστροφή, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Έχουμε εφαρμόσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών και εφαρμόζουμε πολιτικές και ελέγχους ασφαλείας λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές της σύγχρονης τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής τους, καθώς επίσης έχουμε εκπαιδεύσει τα στελέχη και το προσωπικό μας για την τήρηση των κανόνων εμπιστευτικότητας και απορρήτου των δεδομένων. Το προσωπικό μας και οι τρίτοι συνεργάτες μας έχουν δεσμευθεί εγγράφως για την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση.

Ο ιστότοπος gr.eos-solutions.com  χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) το οποίο εφαρμόζει μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου, που έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και άλλων ευαίσθητων δεδομένων. Μπορείτε να αναγνωρίσετε πως βρίσκεστε σε προστατευμένη σύνδεση βλέποντας τους χαρακτήρες https:// και από το σύμβολο κλειδαριάς που εμφανίζεται στην μπάρα διεύθυνσης του περιηγητή σας. Γενικώς η κρυπτογράφηση αυτή είναι στα 256-bit. Αν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση 256-bit, επιλέγουμε να το μειώσουμε στα 128-bit v3 technology.

10. Διαβιβάσεις σε Τρίτες Χώρες ή Οργανισμούς.

Έχουμε λάβει μέριμνα ώστε, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δεδομένα σας να υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων σε τρίτη χώρα  αυτή θα γίνεται μόνο εάν για την τρίτη χώρα υπάρχει απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εάν είναι διαθέσιμες άλλες κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων (ιδίως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ ή δεσμευτικοί εσωτερικοί κανόνες προστασίας δεδομένων της εταιρείας).

11. Δεδομένα ανηλίκων.

Η Εταιρεία μας και ο Διαδικτυακός Τόπος μας δεν απευθύνονται ούτε επεξεργάζονται, κατά κανόνα, δεδομένα ανηλίκων. Εάν χρειαστεί να επεξεργαστούμε δεδομένα ανηλίκων, η επεξεργασία θα γίνει μόνο με τη γραπτή και ρητά εκπεφρασμένη συγκατάθεση των προσώπων που έχουν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.

12.  Τα δικαιώματά σας ως Υποκείμενα των Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας στην ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας ανά πάσα στιγμή, για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ δηλαδή τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (όπου επιτρέπεται), περιορισμού της επεξεργασίας ή ακόμα και εναντίωσης στην επεξεργασία, Έχετε ειδικότερα το δικαίωμα:

 • Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ να ζητάτε πληροφορίες σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε, ιδιαίτερα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, την κατηγορία προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους γνωστοποιήθηκαν ή θα γνωστοποιηθούν τα δεδομένα σας, το χρόνο διατήρησης, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία, την προέλευση των δεδομένων σας αν δεν συλλέχθηκαν από εμάς, καθώς και την ύπαρξη τυχόν αυτόματης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ και τις σχετικές λεπτομέρειες.
 • Σύμφωνα με το Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, να ζητήσετε την άμεση διόρθωση ή συμπλήρωση σε περίπτωση που αποθηκεύσαμε ανακριβή δεδομένα για εσάς.
 • Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, να ζητήσετε την διαγραφή προσωπικών δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί από εμάς για εσάς, στο βαθμό που η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση σύμβασης ή νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησηιμων αξιώσεων.
 • Σύμφωνα με το Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, στην περίπτωση που αμφισβητείται την ακρίβειά τους ή θεωρείται πως η επεξεργασία τους είναι παράνομη ή επιθυμείτε τη μη διαγραφή δεδομένων τα οποία εμείς πλέον δεν χρειαζόμαστε αλλά ενδεχομένως εσείς χρειάζεστε για την διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νόμιμων αξιώσεων ή στην περίπτωση που έχετε υποβάλει αντίρρηση στην επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 21 ΓΚΠΔ.
 • Σύμφωνα με το Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ, να ζητήσετε την παραλαβή ενός δομημένου, κοινώς χρησιμοποιούμενου και αναγνώσιμου από μηχανήματα μορφότυπο των προσωπικών δεδομένων που μας παρείχατε ή προκειμένου π.χ. να διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν αυτή γίνεται με τη βάση νόμιμων συμφερόντων δικών μας ή τρίτων (άρθρο 6 παρ. 1 στ ΄ΓΚΠΔ) εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι για αυτό ή σχετίζονται με εμπορική προώθηση.
 • Σύμφωνα με το Άρθρο 7, παράγραφος 3, του ΓΚΠΔ, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που μας παρείχατε ανά πάσα στιγμή, χωρίς όμως η ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης.
Τέλος, μπορείτε, σύμφωνα με το Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, να υποβάλετε καταγγελίες στην αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 ή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dpa.gr/  , ή στην εποπτική αρχή  του συνήθους τόπου κατοικίας σας.

13. Επικαιροποίηση και τροποποίηση της πολιτικής απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ανανεώθηκε τελευταία φορά τον Ιανουάριο του 2021 και μπορεί να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή κριθεί αναγκαίο από την Εταιρεία. Κάθε σημαντική αλλαγή στην πολιτική μας θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας πριν τη θέση σε εφαρμογή των αλλαγών. Μπορείτε να εκτυπώσετε την παρούσα ή να ζητήσετε ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά να σας στείλουμε αντίγραφο.

14. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Η «EOS MATRIX (ΕΟΣ ΜΑΤΡΙΞ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα/ οφειλέτες ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, κατά την έννοια του ν. 3758/2009 όπως ισχύει (περαιτέρω οι «Οφειλέτες») ή/ και τους τρίτους (μη οφειλέτες) με τους οποίους επικοινωνεί στο πλαίσιο της αναζήτησης των Οφειλετών, αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους.
Μάθετε περισσότερα (156 kb)

15. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Οι «EOS MATRIX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» ή/ και «EOS MATRIX GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» ή/ και ««SOUTHROCK ASSET MANAGEMENT ΑΕ» σας ενημερώνουν αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω των συστημάτων βίντεοεπιτήρησης (CCTV) που τηρούν στις εγκαταστάσεις τους.
Μάθετε περισσότερα (120 kb)