Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με προσοχή

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ' όψη την προστασία του απορρήτου σας και θέλουμε να αισθάνεστε ασφαλής κατά την επίσκεψή σας.

 • Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 13/14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

  Ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων:

  EOS MATRIX GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
  Λεωφόρος Βουλιαγμένης 272 Α και Αϊδινίου 4Α 
  17343 Άγιος Δημήτριος
  Αθήνα
  Ελλάδα

  Τηλ: +30 210 9792-900  
  Φαξ: +30 210 9766-063
   
  Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση ή μέσω e-mail: dpo@eos-greece.com

  Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας:

  Τα προσωπικά σας δεδομένα, τυγχάνουν επεξεργασίας:

  α) για το σκοπό διαχείρισης και είσπραξης οφειλων σας, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδ. στ. του ΓΚΠΔ(έννομα συμφερόντα της ΕΟS MATRIX ή τρίτων), περιλαμβανομένου του ελέγχου και της επιλογής των κατάλληλων, σύμφωνα με τα δεδομένα, μέτρων είσπραξης,
  β) για συμμόρφωση με νομικές και εποπτικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδ. γ του ΓΚΠΔ,  οι οποίες απορρέουν από τον Ν.4354/2015 και την υπ’ αριθμόν 118/19.05.2017 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύουν.

  Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και  πηγή προέλευσης:

  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οφειλετών, συνοφειλετών και εγγυητών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων ταυτοποίησης και  επικοινωνίας των εν λόγω προσώπων, καθώς  και στοιχεία  οφειλών και σύμβασεων, απο όπου απορρέουν οι εν λογω οφειλές, διαβιβάστηκαν στο Διαχειριστή «EOS MATRIX GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» απο : 

  i) τον  φορέα που ανέθεσε στoν Διαχειριστή, τη διαχείριση της οφειλής σας, όπως η EOS Finance Gmbh και η EOS Securisation Gmbh,
  ii) απευθείας από εσάς,
  iii) δημόσια προσβάσιμες πηγές (ενδεικτικά, τηλεφωνικούς καταλόγους δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία κ.λπ.),
  iv) από τα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρεί η εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (διεύθυνση έδρας: οδός Αλαμάνας 2, 151 25 Μαρούσι, τηλ. επικοινωνίας:210 3676700, ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της:  www.tiresias.gr) και
  v) δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους.

  Αποδέκτες:

  Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι: Δικαστικές και αρμόδιες Δημόσιες Αρχές (όπως Υποθηκοφυλακεία, Μητρώο Ενημέρωσης Οφειλετών, Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κ.α.), Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές, Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών και η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

  Χρονικό διάστημα αποθήκευσης:

  Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για το σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν. Μετά την είσπραξη της οφειλής θα διατηρηθούν για πέντε χρόνια στα αρχεία της εταιρείας μας, εκτός αν ύστερα από αίτημα ή απόφαση των αρμοδίων Αρχών απαιτηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή σύντρεχει περίπτωση περαιτέρω διακράτησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες περίοδους διατήρησης των δεδομένων, κατα την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του ν.4624/2019.

  Δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

  Επισημαίνεται ότι τα υποκείμενα των δεδομένων, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προυποθέσεις, μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα τους, σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως και 22 του ΓΚΠΔ και τις σχετικές διατάξεις του ν.4624/2019, όπως του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων, απευθυνόμενοι στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Διαχειριστή: «EOS MATRIX GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ»  στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) : dpo@eos-greece.com. Επισημαίνεται ότι έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ  να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, υποβάλλοντας οιοδήποτε αίτημα ή καταγγελία, αφορά την επεξεργασία  των προσωπικών σας δεδομένων. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων βρίσκεται στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ.1-3. Περαιτέρω μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr), στην οποία θα ανεύρετε αναλυτικές πληροφορίες. 

 • Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 13/14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

  Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων:
  EOS Finance GmbH
  Steindamm 71
  20099 Hamburg
  Germany

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση ή μέσω e-mail: group-privacy@eos-solutions.com

  Σκοποί και Νομική Βάση της Επεξεργασίας:

  Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό της διαχείρισης χρεών, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφο 1, εδ. στ. του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφερον μας συνίσταται στην αγορά απαιτήσεων, την διαχείριση τους και στην ανάθεση της είσπραξης των εν λόγω απαιτήσεων σε εταιρείες διαχείρισης. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία, για το σκόπό συμμόρφωσης με ισχύουσες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, π.χ. της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφο 1, εδ. γ του ΓΚΠΔ.

  Κατηγορίες Δεδομένων και Πηγές Δεδομένων:

  Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων: Κύρια δεδομένα, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα συμβάσεων, δεδομένα απαιτήσεων, δεδομένα πληρωμών κατα περίπτωση. Τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάστηκαν σε εμας απο τον αρχικό πιστωτή ή απο εναν απο τους αποδέκτες που αναφέρονται παρακάτω.

  Αποδέκτες:

  Στο πλαίσιο της διαδικασίας είσπραξης, διαβιβάσαμε ή/και θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας, εάν είναι αναγκαίο, στις εξής κατηγορίες αποδεκτών: εταιρείες παροχής πιστώσεων, πάροχοι υπηρεσιών, τρίτοι οφειλέτες, δικαστήρια, δικαστικοί επιμελητές, δικηγόροι, εταιρίες διαχείρισης οφειλών.

  Διάρκεια Αποθήκευσης:

  Μετά την πλήρη εξόφληση της εκκρεμούσας απαίτησης ή τον τερματισμό της διαδικασίας είσπραξης, θα ελέγξουμε μετά από τρία έτη το εάν εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας, τουλάχιστον εν μέρει, για παράδειγμα λόγω περιόδων νομικής διακράτησης.

  Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων:

  Εάν πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα βάσει των Άρθρων 15 έως 22 του ΓΚΠΔ: δικαίωμα πληροφόρησης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων.

  Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, βάσει του Άρθρου 6 (1) στ του ΓΚΠΔ.

  Δικαίωμα κατάθεσης καταγγελίας στην εποπτική αρχή:

  Σύμφωνα με το Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Αυτό μπορείτε να το πράξετε στα γραφεία της εν λόγω Αρχής στον τόπο της κατοικίας σας. Η Εποπτική Αρχή που είναι υπεύθυνη για την εταιρεία μας είναι: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg, Γερμανία.

 • Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 13/14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

  Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων:
  EOS Securisation GmbH
  Steindamm 71
  20099 Hamburg
  Germany

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση ή μέσω e-mail: group-privacy@eos-solutions.com.

  Σκοποί και Νομική Βάση της Επεξεργασίας:

  Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό της διαχείρισης χρεών, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφο 1, εδ. στ. του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφερον μας συνίσταται στην αγορά απαιτήσεων, την διαχείριση τους και στην ανάθεση της είσπραξης των εν λόγω απαιτήσεων σε εταιρείες διαχείρισης. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία, για το σκόπό συμμόρφωσης με ισχύουσες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, π.χ. της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφο 1, εδ. γ του ΓΚΠΔ

  Κατηγορίες Δεδομένων και Πηγές Δεδομένων:

  Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων: Κύρια δεδομένα, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα συμβάσεων, δεδομένα απαιτήσεων, δεδομένα πληρωμών κατα περίπτωση. Τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάστηκαν σε εμας απο τον αρχικό πιστωτή ή απο εναν απο τους αποδέκτες που αναφέρονται παρακάτω.

  Αποδέκτες:

  Στο πλαίσιο της διαδικασίας είσπραξης, διαβιβάσαμε ή/και θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας, εάν είναι αναγκαίο, στις εξής κατηγορίες αποδεκτών: εταιρείες παροχής πιστώσεων, πάροχοι υπηρεσιών, τρίτοι οφειλέτες, δικαστήρια, δικαστικοί επιμελητές, δικηγόροι, εταιρίες διαχείρισης οφειλών.

  Διάρκεια Αποθήκευσης:

  Μετά την πλήρη εξόφληση της εκκρεμούσας απαίτησης ή τον τερματισμό της διαδικασίας είσπραξης, θα ελέγξουμε μετά από τρία έτη το εάν εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας, τουλάχιστον εν μέρει, για παράδειγμα λόγω περιόδων νομικής διακράτησης.

  Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων:

  Εάν πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα βάσει των Άρθρων 15 έως 22 του ΓΚΠΔ: δικαίωμα πληροφόρησης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων.

  Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, βάσει του Άρθρου 6 (1) στ του ΓΚΠΔ.

  Δικαίωμα κατάθεσης καταγγελίας στην εποπτική αρχή:

  Σύμφωνα με το Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Αυτό μπορείτε να το πράξετε στα γραφεία της εν λόγω Αρχής στον τόπο της κατοικίας σας. Η Εποπτική Αρχή που είναι υπεύθυνη για την εταιρεία μας είναι: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg, Γερμανία.

 • Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το ενδιαφέρον σας στην εταιρεία μας και για το ότι έχετε υποβάλει αίτηση ή υποβάλλετε αίτηση για μια θέση στην εταιρεία μας. Προσδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς που ισχύουν από τις 25 Μαΐου 2018, δηλαδή τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Παρακάτω θα θέλαμε να σας παράσχουμε πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σε σχέση με την αίτησή σας.

  Αρμόδιος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

  Αρμόδιος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η εταιρεία 
  EOS Matrix Α.Ε. 
  Λεωφόρος Βουλιαγμένης 270Α
  17343 Άγιος Δημήτριος
  Αθήνα
  Ελλάδα

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, λεπτομέρειες σχετικά με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, καθώς και τις περαιτέρω δυνατότητες επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στο αποτύπωμά μας στην ιστοσελίδα μας: https://gr.eos-solutions.com/privacy-policy.html

  Πληροφορίες σχετικά με το σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων και τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία

  Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας έχετε στείλει σε σχέση με την αίτησή σας για να ελέγξουμε την καταλληλόλητά σας για τη θέση (ή άλλες κενές θέσεις στην εταιρεία μας, εάν είναι απαραίτητο - εάν η συγκατάθεσή σας απαιτείται από το νόμο, την λαμβάνουμε εκ των προτέρων) και για να προβούμε στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. 

  Εάν περαιτέρω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά για αυτό.

  1. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

  Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στην παρούσα διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι κυρίως το άρθρο 6 (1) β του ΓΚΠΔ, όπως τροποποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2018. Στη συνέχεια επιτρέπεται η επεξεργασία των δεδομένων που απαιτούνται σε σχέση με την απόφαση σύναψης συμβατικής σχέσης.

  Εάν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για τη νομική δίωξη ποινικών πράξεων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, τα δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει των απαιτήσεων του Άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, ιδίως για την εκπλήρωση έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ. του ΓΚΠΔ. Το συμφέρον μας στη συνέχεια έγκειται στη διεκδίκηση ή την άμυνα έναντι αξιώσεων.

  2. Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων 

  Τα στοιχεία των αιτούντων καθίστανται ανώνυμα σε περίπτωση απόρριψης μετά από ένα έτος.

  Σε περίπτωση που έχετε συμφωνήσει για την περαιτέρω αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων σας, θα προσθέσουμε τα δεδομένα σας στην ομάδα των αιτούντων. Εκεί τα δεδομένα διαγράφονται μετά από δύο χρόνια.

  Εάν έχετε γίνει δεκτός για μια θέση κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα δεδομένα από την επεξεργασία δεδομένων αιτούντων μεταφέρονται στο σύστημα πληροφοριών του προσωπικού μας.

  3. Πληροφορίες για τους αποδέκτες των δεδομένων

  Τα στοιχεία της αίτησής σας εξετάζονται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μετά την παραλαβή της αίτησής σας. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις διαβιβάζονται εσωτερικά στους υπεύθυνους των τμημάτων για την αντίστοιχη ανοιχτή θέση. Εάν απαιτείται συγκατάθεση από το νόμο και την έχουμε λάβει, τα έγγραφα της αίτησης μπορούν επίσης να διαβιβάζονται σε άλλα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα από άλλα τμήματα. Στην εταιρεία, μόνο τα άτομα που χρειάζονται τα δεδομένα σας για το σωστό χειρισμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεών μας έχουν πρόσβαση σε αυτά. Στο πλαίσιο της συντήρησης και της εξυπηρέτησης του συστήματος, τα άτομα που τους έχει ανατεθεί ενδέχεται να γνωρίζουν τα δεδομένα σας. Τα αντίστοιχα πρόσωπα ή πάροχοι υπηρεσιών, κατά περίπτωση, υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο των δεδομένων.

  Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε κέντρα δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή θα γίνεται μόνο εάν η τρίτη χώρα έχει ένα επιβεβαιωμένο επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εάν είναι διαθέσιμες άλλες κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων (ιδίως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ ή δεσμευτικοί εσωτερικοί κανονισμοί προστασίας δεδομένων της εταιρείας).

  4. Τα δικαιώματά σας ως «υποκείμενο δεδομένων»

  Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση αίτησης για πληροφορίες που δεν έχει γίνει γραπτώς, ενδέχεται να απαιτήσουμε από εσάς αποδεικτικά στοιχεία ότι είστε το πρόσωπο που ισχυρίζεστε ότι είστε. 

  Εάν προβλέπεται από το νόμο, έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ή να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία.

  Επιπλέον, έχετε δικαίωμα εναντίωσης κατά της επεξεργασίας στο πλαίσιο νομικών απαιτήσεων. Το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.

  Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην  ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@eos-greece.com

  5. Δικαίωμα καταγγελίας

  Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

1. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας οργανισμού υπεύθυνου για την επεξεργασία («υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων») και υπεύθυνου προστασίας δεδομένων εταιρείας

Η πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων από την:

EOS Matrix A.E.
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 270A
17343 Άγιος Δημήτριος
Αθήνα
Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 9792-900
Φαξ: +30 210 9766-063

Διευθύνων Σύμβουλος
Αντώνης Μπάγιας

Αριθμός Μητρώου :1 /19-05-2010

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας EOS Matrix A.E. στην ανωτέρω διεύθυνση (παρακαλούμε συμπεριλάβετε την λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ: EOS Matrix A.E. – gr.eos-solutions.com) ή μέσω email στο κάτωθι: dpo@eos-greece.com

2. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται στη συλλογή προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα μας και την ακόλουθη επεξεργασία αυτών των δεδομένων από εμάς.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περαιτέρω εξυπηρετεί στην πληροφόρηση του κοινού όπως ορίζεται από τα Άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) για την επεξεργασία δεδομένων εκτός του πεδίου εφαρμογής της συλλογής τους μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Όσον αφορά τα ανωτέρω, θα σας παρέχουμε ξεχωριστές πολιτικές για συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων, βάσει κάθε φορά της συγκεκριμένης περίπτωσης.

3. Πολιτικές Απορρήτου των άλλων εταιρειών του EOS Group

H πολιτική απορρήτου δεν εφαρμόζεται στα δεδομένα που επεξεργάστηκαν άλλες εταιρείες του Ομίλου EOS. Αυτό ισχύει επίσης αν αυτές οι άλλες εταιρείες του Ομίλου EOS, συμπεριλαμβανομένων των επαφών τους, κατονομάζονται στην ιστοσελίδα μας και/ή αν οι υπηρεσίες τους είναι εμφανείς στην ιστοσελίδα μας.

Οι άλλες εταιρείες του Ομίλου EOS θα σας παρέχουν ξεχωριστές πολιτικές για συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων, βάσει κάθε φορά της συγκεκριμένης περίπτωσης.

4. Συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, φύση και σκοπός της επεξεργασίας τους

a.    Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα

Όταν ανακτάτε την ιστοσελίδα μας eos-globalcollection.com το πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή σας στέλνει αυτόματα πληροφορίες στον εξυπηρετητή της ιστοσελίδας μας. Η πληροφορία αυτή αποθηκεύεται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής. Οι ακόλουθες πληροφορίες συλλέγονται χωρίς την παρέμβαση σας και αποθηκεύονται έως διαγράφονται αυτόματα μετά από 3 ημέρες:

 • διεύθυνση IP υπολογιστή ανάκτησης,
 • ημερομηνία και ώρα πρόσβασης,
 • όνομα και URL ανακτημένου αρχείου,
 • ιστοσελίδα από την οποία έγινε η πρόσβαση (παραπέμπουσα URL),
 • ιστοσελίδα που ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα μας,
 • το πρόγραμμα περιήγησης και πιθανόν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, καθώς και το όνομα του πάροχου πρόσβασής σας.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα επεξεργάζονται από εμάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για την διασφάλιση της θεμελίωσης της απρόσκοπτης σύνδεσης στην ιστοσελίδα,
 • για την διασφάλιση της άνετης χρήσης της ιστοσελίδας μας,
 • για την ανάλυση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος, και
 • για λοιπούς διοικητικούς σκοπούς.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων τίθεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (στ) του ΓΚΠΔ. Το νόμιμο ενδιαφέρον μας συνάγεται από την σκοποθεσία συλλογής δεδομένων, όπως καταγράφεται ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε τα συλλεχθέντα δεδομένα με σκοπό να εξάγουμε συμπεράσματα για το πρόσωπό σας.

Περαιτέρω χρησιμοποιούμε cookies και υπηρεσίες ανάλυσης, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Αναλυτικότερες πληροφορίες για αυτό μπορείτε να βρείτε στα μέρη 4 και 5 της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

b.     Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία μέσω της(των) παρεχόμενης(ων) διεύθυνση (διευθύνσεων) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα προσωπικά δεδομένα που μεταδίδονται μέσω email αποθηκεύονται. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων για τους σκοπούς της επικοινωνίας τίθεται από το Άρθρο 6, παράγραφος 1 (στ) του ΓΚΠΔ. Αν επικοινωνήσετε με σκοπό την σύναψη σύμβασης, επιπλέον νομική βάση αποτελεί το Άρθρο 6, παράγραφος 1 (β) του ΓΚΠΔ.

Διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αφού επεξεργαστούμε το ζήτημά σας, στον βαθμό που δεν δεσμευόμαστε ή δεν δικαιούμαστε νομικά να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω.

5. Διαβίβαση δεδομένων

Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε άλλες εταιρείες του Ομίλου EOS ή σε τρίτους (παραλήπτες), αν:

 • μας έχετε δώσει την ρητή συναίνεσή σας για έναν ή περισσότερους σκοπούς, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (α) του ΓΚΠΔ,
 • γνωστοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (στ) του ΓΚΠΔ, είναι απαραίτητη για την διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων και δεν υπάρχει λόγος να υποθέτουμε πως έχετε πρωτεύον συμφέρον άξιο προστασίας για την μη γνωστοποίηση των δεδομένων σας,
 • στην περίπτωση που υπάρχει νόμιμη υποχρέωση για την γνωστοποίηση, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (γ) του ΓΚΠΔ και
 • είναι νομικά αποδεκτό και αναγκαίο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (β) του ΓΚΠΔ.
 • έχουμε επεξεργαστεί εκ μέρους σας τα δεδομένα, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.

Δεν τίθεται ζήτημα διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε πρόσωπα άλλα από αυτά που καταγράφονται ανωτέρω.

6. Cookies

Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, χρησιμοποιούμε cookies και συναφείς τεχνολογίες όταν αποκτάτε πρόσβαση και περιηγείστε στον ιστότοπό μας για να κάνουμε την επίσκεψή σας όσο το δυνατόν πιο άνετη και αποτελεσματική. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που δημιουργούνται από τον ιστότοπο και αποθηκεύονται αυτόματα στο πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας (φορητός υπολογιστή, tablet, smartphone ή παρόμοιο). Τα cookies δεν βλάπτουν τη συσκευή σας και δεν περιέχουν ιούς, Trojans ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. Οι πληροφορίες που παράγονται σχετικά με τη συγκεκριμένη συσκευή αποθηκεύονται στα cookies. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι λαμβάνουμε άμεσα γνώση της ταυτότητάς σας μέσω αυτών.

Η χρήση των cookies εξυπηρετεί, αφενός, να κάνουμε τις υπηρεσίες μας πιο ευχάριστες για εσάς. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα Session Cookies (Cookies συνεδρίας) για να αναγνωρίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφτεί συγκεκριμένες σελίδες στον ιστότοπό μας. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μετά την έξοδο από τον ιστότοπό μας. Ομοίως, για να βελτιστοποιήσουμε την φιλικότητα προς το χρήστη, χρησιμοποιούμε επίσης προσωρινά cookies, τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας για μια συγκεκριμένη καθορισμένη χρονική περίοδο. Εάν επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, θα αναγνωριστεί αυτόματα ότι μας έχετε ήδη επισκεφτεί και οι καταχωρίσεις και οι ρυθμίσεις που κάνατε θα αναγνωρίζονται αυτόματα, ώστε να μην χρειάζεται να τις εισάγετε ξανά.

Τα cookies χωρίζονται στις τέσσερις κατηγορίες «Απαραίτητα», «Στατιστικά», «Άνεσης» και «Μάρκετινγκ».

Τα Απαραίτητα Cookies απαιτούνται για τη χρήση και τις βασικές λειτουργίες του ιστοτόπου μας. Επιτρέπουν λειτουργίες αυτού του ιστότοπου που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Τα Στατιστικά Cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, για τη διασφάλιση μιας σχεδίασης βασισμένης στις ανάγκες και τη συνεχή βελτιστοποίηση του ιστοτόπου μας.  Συλλέγουμε ανώνυμα δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς ανάλυσης, για παράδειγμα, για να προσδιορίσουμε την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου, τα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τις προβολές των σελίδων και τη συμπεριφορά των χρηστών και για να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και την εμπειρία χρήστη στον ιστότοπό μας.

Τα Cookies άνεσης χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της χρήσης του ιστοτόπου μας. Εάν επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, θα αναγνωριστεί αυτόματα ότι έχετε ήδη επισκεφτεί τον ιστότοπο και οι καταχωρίσεις και οι ρυθμίσεις που κάνατε θα αναγνωρίζονται αυτόματα, ώστε να μην χρειάζεται να τις εισάγετε ξανά. Για παράδειγμα, μέσω αυτών, δεν θα χρειάζεται να εισάγετε ξανά τα δεδομένα χρήστη σας, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν ήδη εισαχθεί την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπο.

Χρησιμοποιούμε Cookies μάρκετινγκ, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε περιεχόμενο ανάλογo με τα ενδιαφέροντά σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω των απαραίτητων cookies προορίζονται για τους δεδηλωμένους σκοπούς για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας καθώς και των εννόμων συμφερόντων τρίτων μερών, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1  στοιχείο στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), κυρίως για την ασφαλή λειτουργία του ιστότοπου.

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων μέσω στατιστικών cookies, cookies άνεσης και cookies μάρκετινγκ πραγματοποιούνται με τη δική σας συγκατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, για τους σκοπούς της παροχής εξατομικευμένου περιεχομένου, για στατιστικούς σκοπούς που στοχεύουν στη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και για σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορείτε να αλλάξετε/αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στις ρυθμίσεις Αλλαγή Ρυθμίσεων Cookies στο κάτω μέρος του ιστότοπου.

Διαχείριση των Cookies

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα cookies. Ωστόσο, μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε τα cookies να μην αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή να εμφανίζεται πάντα ένα μήνυμα ειδοποίησης πριν από την τοποθέτηση ενός νέου cookie. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ανάλογα με το πώς διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις cookies. Ο τρόπος διαχείρισης περιγράφεται στο μενού “Βοήθεια” κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies. Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

Opera

Ωστόσο, η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του ιστότοπού μας.
Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:

Απαραίτητα

Όνομα

Java Session Cookie

Πάροχος

Κάτοχος αυτού του ιστοτόπου

Σκοπός

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από τον εξυπηρετητή εφαρμογών. Είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του λογισμικού της εφαρμογής. Δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα.

Όνομα cookie

jsessionid

Διάρκεια cookie

Προσωρινό Cookie ή Cookie συνεδρίας - διαγράφεται αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

 

Όνομα

cookieconsent_status

Πάροχος

Κάτοχος αυτού του ιστοτόπου

Σκοπός

Απαραίτητο cookie για να αποθηκεύσετε ότι το ειδικό πλαίσιο για τα cookies έχει επιβεβαιωθεί.

Όνομα cookie

cookieconsent_status

Διάρκεια cookie

30 ημέρες

Άνεσης

Όνομα

VISITOR

Πάροχος

Κάτοχος αυτού του ιστοτόπου

Σκοπός

Χρησιμοποιούμε αυτό το cookie για να παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο.

Όνομα cookie

VISITOR

Διάρκεια cookie

Προσωρινό Cookie ή Cookie συνεδρίας - διαγράφεται αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

 

Όνομα

NEW_Visitor

Πάροχος

Κάτοχος αυτού του ιστοτόπου

Σκοπός

Χρησιμοποιούμε αυτό το cookie για να παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο.

Όνομα cookie

new_visitor

Διάρκεια cookie

1 ημέρα

Στατιστικά

Όνομα

nmstat

Πάροχος

Siteimprove GmbH

Σκοπός

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή της χρήσης του ιστότοπου από τον επισκέπτη.
Χρησιμοποιείται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου, όπως την τελευταία επίσκεψη του επισκέπτη στον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη στον ιστότοπο. Αυτό το cookie της Siteimprove Analytics περιέχει ένα τυχαία δημιουργημένο αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης όταν ένας επισκέπτης διαβάζει μια σελίδα. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και χρησιμοποιείται μόνο για τη συλλογή, αναφορά και ανάλυση δεδομένων ιστότοπου.

Όνομα cookie

nmstat

Διάρκεια cookie

Μόνιμο - λήγει μετά από 400 ημέρες

 

Όνομα AWSELB

Πάροχος

Siteimprove GmbH

Σκοπός

Το cookie AWSELB διασφαλίζει ότι όλες οι προβολές σελίδας για την ίδια επίσκεψη (περίοδος χρήστη) αποστέλλονται στο ίδιο τελικό σημείο. Αυτό μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε την ακολουθία των προβολών σελίδας ενός χρήστη που απαιτούνται για λειτουργίες όπως Παρακολούθηση συμπεριφοράς και διοχετεύσεις.

Όνομα cookie

AWSELB

Διάρκεια cookie

Cookie περιόδου σύνδεσης - διαγράφεται αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Μάρκετινγκ

Όνομα

siteimproveses

Πάροχος

Siteimprove GmbH

Σκοπός

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παρακολούθηση της ακολουθίας των σελίδων που επισκέπτεται ένας επισκέπτης κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στον ιστότοπο.

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθούν πορείες του χρήστη (user journeys) και να επιτρέψουν στους επισκέπτες να βρίσκουν σχετικές πληροφορίες πιο γρήγορα.

Όνομα cookie

siteimproveses

Διάρκεια cookie

Προσωρινό Cookie ή Cookie συνεδρίας - διαγράφεται αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

7. Εργαλεία ανάλυσης

Τα μέτρα παρακολούθησης που αναφέρονται κάτωθι και χρησιμοποιήθηκαν από εμάς, διενεργούνται στη βάση του Άρθρου 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (στ) του ΓΚΠΔ. Χρησιμοποιούμε αυτά τα μέτρα παρακολούθησης για να διασφαλίσουμε πως η ιστοσελίδα μας έχει σχεδιαστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις και βελτιστοποιείται σε συνεχή βάση. Επίσης, χρησιμοποιούμε μέτρα παρακολούθησης για να συλλέγουμε στατιστικές για την χρήση της ιστοσελίδας μας και να τις αναλύουμε με σκοπό να βελτιστοποιήσουμε όσα σας προσφέρουμε. Συμφέροντα τέτοιου είδους θεωρούνται νόμιμα με την έννοια που ορίζεται από τους ανωτέρω κανονισμούς.

Οι αντίστοιχοι σκοποί επεξεργασίας δεδομένων και οι αντίστοιχες κατηγορίες δεδομένων μπορούν να βρεθούν στα μέτρα παρακολούθησης που ανταποκρίνονται σε αυτά, σε αυτό το μέρος.

Χρήση του Siteimprove Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Siteimprove Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία αναλυτικών στοιχείων που παρέχεται από την Siteimprove. Το Siteimprove Analytics χρησιμοποιεί «cookies», τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας για να βοηθήσουν την [company name(s) [EOS]] να αναλύσει τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου από τους επισκέπτες. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από τους επισκέπτες αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Siteimprove σε διακομιστές που βρίσκονται στη Δανία.

Οι διευθύνσεις IP ανωνυμοποιούνται αμετάκλητα πριν από τη διάθεση των δεδομένων στο Siteimprove Analytics ή στην οικογένεια προγραμμάτων πληροφοριών για την EOS.

8. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και YouTube

a) Shariff solution

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε κουμπιά Shariff από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing. Τα κουμπιά αποτελούν απλούς συνδέσμους HTML. Η διαδικασία που χρησιμοποιούμε είναι στα πλαίσια λειτουργίας της λύσης Shariff. Με την λύση Shariff, μία δέσμη ενεργειών ανακτά πχ. τις φορές που έχει πατηθεί το κουμπί κοινοποίησης σε μία σελίδα: για αυτό η δέσμη ενεργειών επικοινωνεί με το κοινωνικό δίκτυο μέσω των διεπαφών προγραμματισμού και ανακτά τον αριθμό. Κανένα προσωπικό σας δεδομένο δεν διαβιβάζετε κατά την διαδικασία. Δεν είναι η διεύθυνση IP σας, αλλά η διεύθυνση του εξυπηρετητή σας που μεταδίδεται μέσω Facebook, Google και Twitter. Μπορείτε να συνδεθείτε άμεσα στο Facebook, Google ή Twitter, μόνο αν επιτρέψετε αυτήν την ενέργεια. Πριν από αυτό τα κοινωνικά δίκτυα δεν μπορούν να συλλέξουν κανένα δεδομένο για εσάς. Όσο δεν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο για να κοινή χρήση περιεχομένου, παραμένετε αόρατος στα δίκτυα. Αν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο, η υποχρέωση να παρέχετε λεπτομέρειες για την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων δεν είναι πλέον στο χέρι μας, αλλά αφορά στον υπεύθυνο λειτουργίας του κοινωνικού δικτύου.

b) Βίντεο YouTube

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς βίντεο από το YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Εάν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο στον ιστότοπό μας που περιέχει ένα τέτοιο βίντεο, δημιουργείται μια άμεση σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή YouTube μετά την ενεργοποίηση του βίντεο.
Το YouTube λαμβάνει τις πληροφορίες που έχετε επισκεφτεί στον ιστότοπό μας με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο για το βίντεο, η διεύθυνση IP σας θα προωθηθεί στο YouTube. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ως πάροχος της ιστοσελίδας μας, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταφερόμενων δεδομένων ή τη χρήση τους από το YouTube. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του YouTube (https://www.youtube.com/)

9. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα:

 • Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ να ζητάτε πληροφορίες σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε εμείς, ιδιαίτερα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, την κατηγορία προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους γνωστοποιήθηκαν ή θα γνωστοποιηθούν τα δεδομένα σας, την προγραμματισμένη διάρκεια τήρησης, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος της επεξεργασίας ή ένστασης, την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας, την προέλευση των δεδομένων σας αν δεν συλλέχθηκαν από εμάς, καθώς και την ύπαρξη αυτόματης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ και αν εφαρμόζεται, σημαντικές πληροφορίες για τις λεπτομέρειες τους.
 • Σύμφωνα με το Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, να απαιτήσετε την άμεση διόρθωση ή συμπλήρωση σε περίπτωση ανακριβών δεδομένων που αποθηκεύσαμε για εσάς.
 • Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, να απαιτήσετε την διαγραφή προσωπικών δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί από εμάς για εσάς, στο βαθμό που η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νόμιμων αξιώσεων.
 • Σύμφωνα με το Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασία των δεδομένων σας, στην περίπτωση που η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται από εσάς και η επεξεργασία είναι παράνομη, ή απορρίπτετε την διαγραφή τους και εμείς δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για την διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νόμιμων δικαιωμάτων, ή στην περίπτωση που έχετε υποβάλει ένσταση στην επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 21 ΓΚΠΔ.
 • Σύμφωνα με το Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ, να απαιτήσετε την παραλαβή ενός δομημένου, κοινώς χρησιμοποιούμενου και αναγνώσιμου από μηχανήματα μορφότυπο των προσωπικών σας δεδομένων που παρείχατε σε εμάς ή έχετε διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Σύμφωνα με το Άρθρο 7, παράγραφος 3, του ΓΚΠΔ, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή που μας παρείχατε ανά πάσα στιγμή. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε την επεξεργασία δεδομένων, πάνω στην οποία βασίζεται μελλοντικά αυτή η συναίνεση και
 • σύμφωνα με το Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Συνήθως μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή στον συνήθη τόπο κατοικίας σας, στον τόπο εργασίας σας ή στα κεντρικά σας γραφεία.

10. Δικαίωμα ένστασης

Αν τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται στη βάση νόμιμων συμφερόντων, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (στ) του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στον βαθμό που συντρέχουν λόγοι για αυτό που προκύπτουν από μία συγκεκριμένη κατάσταση ή σχετίζονται με την απευθείας εμπορική προώθηση. Στην τελευταία περίπτωση έχετε γενικό δικαίωμα ένστασης, που εφαρμόζεται από εμάς χωρίς να χρειαστεί δήλωση συγκεκριμένης κατάστασης.

Αν θέλετε να κάνετε χρήση του δικαιώματός σας για απόσυρση ή απόρριψη, πρέπει απλά να στείλετε ένα email στο κάτωθι: s.bovermann@eos-solutions.com.

11. Ασφάλεια δεδομένων

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε την διαδεδομένη μέθοδο SSL (secure socket layer), σε συνδυασμό με τα υψηλότερα επίπεδα κρυπτογράφησης που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Γενικώς η κρυπτογράφηση αυτή είναι στα 256-bit. Αν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση 256-bit, επιλέγουμε να το μειώσουμε στα 128-bit v3 technology. Μπορείτε να αναγνωρίσετε πώς μία μεμονωμένη ιστοσελίδα στην παρουσία μας στο διαδίκτυο μεταδίδεται σε κρυπτογραφημένη μορφή από το εικονίδιο κλειστού κλειδιού ή κλειδαριάς στο κάτω μέρος της γραμμής κατάστασης του περιηγητή σας.

Λαμβάνουμε επίσης τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να προστατέψουμε τα δεδομένα σας από την κατά λάθος ή δόλια χειραγώγηση, την μερική ή απόλυτη απώλεια, καταστροφή ή μη εγκεκριμένη πρόσβασης από τρίτους. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

12. Επικαιροποίηση και τροποποίηση της πολιτικής απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου είναι αυτή την στιγμή σε ισχύ και ανανεώθηκε τελευταία φορά τον Μάιο του 2018.

Ενδεχομένως να είναι αναγκαίο να αλλάξει η πολιτική απορρήτου, εξαιτίας βελτιώσεων και των προσφορών στην ιστοσελίδα μας ή εξαιτίας της αλλαγής του νομικού πλαισίου ή των απαιτήσεων των αρχών. Η παρούσα πολιτική απορρήτου μπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα μας στο https://gr.eos-solutions.com και να τυπωθεί ανά πάσα στιγμή.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία επίσκεψης στον ιστότοπό μας. Σε αυτά περιλαμβάνονται cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, cookies ανώνυμης στατιστικής ανάλυσης , cookies για ρυθμίσεις άνεσης και cookies που χρησιμοποιούνται για να σας προβάλουν  εξατομικευμένο περιεχόμενο βάσει των ενδιαφερόντων σας. Μπορείτε να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε να επιτρέψετε τη χρήση των cookies για στατιστικούς σκοπούς, για σκοπούς άνεσης και για σκοπούς μάρκετινγκ. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις/αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στις Ρυθμίσεις Cookies στο κάτω μέρος του ιστότοπου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική απορρήτου μας.

Απαραίτητα

Χρησιμοποιούμε απαραίτητα cookies,  Αυτά είναι τα cookies που είναι απαραίτητα  για τις βασικές λειτουργίες και την ασφαλή χρήση τού ιστοτόπου μας.. Μπορείτε να διαβάσετε ποια είναι τα απαραίτητα cookies που χρησιμοποιούμε εδώ.

Άνεσης

Εάν επιτρέπετε cookies άνεσης, μπορούμε να κάνουμε τη χρήση του ιστοτόπου  μας ευκολότερη για εσάς. Όταν επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, θα αναγνωριστεί αυτόματα ότι μας έχετε ήδη επισκεφτεί και οι καταχωρίσεις και οι ρυθμίσεις που κάνατε θα αναγνωρίζονται αυτόματα, ώστε να μην χρειάζεται να τις εισάγετε ξανά. Για παράδειγμα, μέσω αυτών, δεν θα χρειάζεται να εισάγετε τα δεδομένα χρήστη σας κάθε φορά, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν ήδη εισαχθεί, την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπο.
Μπορείτε να διαβάσετε ποια cookies χρησιμοποιούμε εδώ.

Στατιστικά

Χρησιμοποιούμε στατιστικά cookies για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίσουμε μια σχεδίαση βασισμένη στις ανάγκες και τη συνεχή βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας.
Για αυτό, συλλέγουμε ανώνυμα δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς και αναλύσεις, για παράδειγμα, για να προσδιορίσουμε την επισκεψιμότητα του ιστότοπου και τη συμπεριφορά των χρηστών και να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και την εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Μπορείτε να διαβάσετε ποια cookies χρησιμοποιούμε εδώ.

Μάρκετινγκ

Χρησιμοποιούμε cookies μάρκετινγκ, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε περιεχόμενο ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.
Μπορείτε να διαβάσετε ποια cookies χρησιμοποιούμε εδώ.